ŘÁD TÁBOŘENÍ rybníka POPELOV pro rok 2022

provozovatel :  Rybářství Kardašova Řečice  s.r.o. 
Čéčova 662/20, 370 04 České Budějovice 
IČO: 60827394   DIČ: CZ 60827394

 

Vymezení pojmů:

 • tábořištěm Popelov se pro účely tohoto řádu rozumí pozemky v k.ú. Kardašova Řečice p.č. 3843/3, 3842, 4207/2, 3834/3, 3843/4, 3834/7, 3834/6, 3834/5, 3834/1, 3839, 3840, 3841, 3761/1 a 3763, které patří do CHKO Třeboňsko
 • táboření = pobyt osob na těchto pozemcích spojených s lovem ryb na rybníce Popelov
 • oprávněnými osobami k pobytu jsou zaměstnanci Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., osoby pověřené společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. a dále držitelé platných povolenek k lovu (hospodářské těžbě) ryb na udici a jejich doprovod
 • stanoviště = vymezený úsek tábořiště se stanoveným maximálně možným počtem rybolovných míst

Oprávněné osoby na tábořišti mohou mimo jiné:

 • užívat pozemky tábořiště za účelem táboření
 • rozdělávat ohně pouze na vyhrazených ohništích
 • mohou vjíždět a parkovat motorovými vozidly, karavany a jinými dopravními prostředky na jednotlivých stanovištích tábořiště
 • stanovat a bivakovat

Povinnosti oprávněných osob:

 • udržovat pořádek a čistotu
 • pohyb vozidel je omezen na dobu 8:00 - 20:00
 • dodržovat zákaz zřizovaných ohnišť - využívat pouze ohniště vybudovaná Rybářstvím Kardašova Řečice s.r.o.
 • dodržovat veškerá ustanovení Rybářského řádu a Řádu o táboření včetně jejich příloh a dodatků

Specifikace stanovišť

 • stanoviště jsou označena čísly
 • lovná místa jsou označena písmeny
 • umístění stanovišť, rozmístění ohnišť a umístění toalet je specifikováno v příloze č. 1 tohoto řádu (mapa tábořiště Popelov)