Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Odesláním poptávkového formuláře udělujete společnosti Rybářství Kardašova Řečice, s. r. o, IČ 60827394 sídlem Čéčova 662/20, 370 04 České Budějovice (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo.
 2. Ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce dochází na základě zákonného důvodu uvedeném v čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tj. za účelem následného uzavření Smlouvy o zájezdu či smluv jiných (dále jen „Smlouva“) uzavíraných při výkonu podnikatelské činnosti Správce se zákazníkem (dále jen „Subjekt údajů“). S výše uvedeným zpracováním Správce nevyžaduje Váš výslovný souhlas.
 3. Správci udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v odst. 1 za účelem poskytování přímého marketingu – pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je dobrovolné. Zasílání obchodních sdělení a newsletterů máte možnost kdykoli odhlásit. 

III. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR.

IV. Příjemci osobních údajů

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing. Zpracování osobních údajů mohou pro Správce zpracovávat i tito poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Správce využívá: Google Analytics, Adwords, Facebook. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám za účelem, který není povolen zákonem nebo není v souladu s tímto prohlášením.
   
 2. Údaje mohou být poskytnuty:
  • zaměstnancům a spolupracovníkům Správce údajů, jakožto odpovědné osobě, nebo internímu zpracovateli údajů a / nebo správci systému;
  • jiné společnosti nebo subjekty (jako jsou IT konzultanti, úvěrové instituce, profesionální firmy, pojišťovny atd.) s Vaším souhlasem a / nebo k výkonu činností nezbytných pro pověřený profesionální úkol a / nebo pro externě zajišťované činnosti jménem Správce údajů, jakožto externímu zpracovateli údajů.

V. Vaše práva

 1. V souladu a za podmínek Nařízení GDPR máte tato práva:
  • a) Právo na přístup k osobním údajům – máte právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.
  • b) Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte-li o to.
  • c) Máte právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
  • d) Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • e) Jestliže nedojde k uzavření Smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu popelov@e-ryby.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých na základě uzavřené Smlouvy (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, státní občanství, číslo cestovního dokladu, e-mailová adresa a telefonní číslo) se neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy s Vámi uzavřené v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 2. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a zpracovatelé uvedení v čl. IV na základě smluvního vztahu se Správcem.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/-a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, jak je uvedeno výše.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.